Алиансът на технологичната индустрия кани своите членове за участие в редовно заседание на Общото събрание на Сдружението


26.05.2023


Управителният съвет на АТИ, на основание чл.15, ал. 2 от Устава на Сдружението и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква по своя инициатива редовно Общо събрание.

Заседанието ще се проведе на 29 юни 2023 г. от 14:30 ч. в Зала G8-1 на адрес: ул.  „Гладстон” №8, 1000 София, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Откриване на заседанието и установяване на кворум. Приемане на дневния ред. Избиране на  председател  и протоколчик на заседанието на Общото събрание.
  2. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Сдружението.
  3. Освобождаване на член на Управителния съвет по негово искане.
  4. Приемане на Годишен финансов отчет на АТИ за 2022 г.
  5. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет за 2022.
  6. Обсъждане програмата за дейността на Сдружението до края на 2023 г.
  7. Разни.

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 14.00 часа.

Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват най-малко половината от редовните членове на АТИ. При липса на кворум на основание чл.16, ал.1 от Устава, във връзка с чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 15.30 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на явилите се членове.

Материалите по посочения дневен ред са на разположение на членовете при председателя на Сдружението.

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -