БАККО внесе становище по Проекта за Национален план за възстановяване и устойчивост


03.08.2021


ДО

Г-Н АТАНАС ПЕКАНОВ

ВИЦЕПРЕМИЕР

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

Относно: Становище по проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост, публикуван за обществено обсъждане на 20 юли 2021 г.

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕКАНОВ ,

 

БАККО[1]   е асоциация на комуникационните платформени оператори, имаща за основна цел създаване на благоприятна среда за развитие на електронните услуги, достигане на високо ниво на дигитализация на всяка икономическа дейност и в крайна сметка ускорено развитие на икономиката на Република България.

 

Със своя експертен и балансиран подход, организацията ни е разпозната като партньор от ресорните министерства, регулаторни органи и законодателната власт по време на обсъждания и приемане на стратегически документи и законови актове.

 

Наше убеждение е, че разгръщането на цифрова инфраструктура и осигуряването на възможност на бизнеса и гражданите за достъп до високоскоростни широколентови мрежи на територията на цялата страна е в основата на цифровата трансформация на икономиката и обществото. В тази връзка БАККО напълно подкрепя запазването в ревизирания проект на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на мярката 2.В.1 Цифрова свързаност.

 

Същевременно в новия проект прави впечатление отстъпление в равнището на амбиция  по отношение на цифров преход, като общият размер на средствата предвидени за него е съществено намален от 32% на 23,5%. Част от средствата, които са отпаднали в настоящата версия на НПВУ са от проект „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура“. Първоначалният бюджет е намален със сумата, предвидена за стимулиране на потреблението, а именно засилване използването на високоскоростни услуги. Тази мярка имаше за цел да осигури логичен завършек на инфраструктурната част от проекта и успешно да допълни частта за повишаване капацитета на държавната мрежа като гарантираше повишаване на използването на подобен тип услуги.

 

В тази връзка е необходимо е да обърнем внимание на важността за запазване на  мярката за стимулиране на потреблението чрез ваучери за ползване на услуги за достъп до високоскоростен интернет. Свързаността сама по себе си не е достатъчна, за да се гарантира, че хората могат да се възползват от цифровата трансформация. Интернет следва да бъде финансово достъпен за всички, приобщаващ и позволяващ използване, водещо до постигане на положителни социални и икономически резултати. Необходими са усилия за териториалното и социалното сближаване чрез преодоляване на различията между населението и икономиката в различни райони на страната, като се гарантира достъп до високоскоростна свързаност и услуги на достъпни цени.

 

В подкрепа на гореизложеното, обръщаме внимание, че Годишният доклад на Европейската комисия относно Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) установява, че по отношение на показателите от значение за икономическото възстановяване след кризата с COVID-19, България трайно изостава по отношение на:

1.       цифровите умения на населението;

2.       цифровизация на малки и средни предприятия;

3.       ползване на услуги за широколентов достъп до интернет.

 

В публикувания за обществено обсъждане проект на НПВУ са предложени мерки за преодоляване на слабостите по т. 1 и т. 2, като е отпаднала възможността за стимулиране на ползването на услугите в т. 3, чрез предоставяне на ваучери за достъп до високоскоростен интернет за 100 000 домакинства на стойност 27 098 470 евро.

 

За преодоляването на изоставането на България спрямо останалите държави от ЕС и за избягване на цифровото разделение между различните региони на страната е необходимо не само да се предприемат мерки за повишаване на предлагането на високоскоростни широколентови услуги, но и такива, които стимулират тяхното търсене. Осигуряването на възможности за населението за ползване на този вид услуги е предпоставка за повишаване на цифровите умения, което от своя страна гарантира ускорено навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото и съответно ефективното използване на услугите на електронното управление. Очевидна е синергията между предвидената в предходния вариант на НПВУ мярка за стимулиране на ползването на широколентови услуги и мерките в останалите стълбове.

 

В тази връзка БАККО настоява да се преосмисли връщането на мярката за предоставяне на ваучери, като се вземе предвид и следното:

 

1.       Съгласно цитирания по-горе доклад по индекса DESI: „България е на дъното по отношение на цялостното разпространение на широколентовия достъп до интернет, като само 58% от домакинствата имат абонамент“. Ваучерите са подходящ инструмент за осигуряване достъп до високоскоростни услуги на определени категории ползватели като в зависимост от адресатите на помощта стойността на ваучера може да е различна. Например, изцяло покриване на абонамента за семейства с ниски доходи, отстъпка за определени категории професии като лекари и учители, надграждане на базова услуга до високоскоростна за МСП и т.н.

 

2.       Използването на ваучери за повишаване на цифровите умения по стълб „Иновативна България“ „Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на възрастни“ (Инвестиция 3) е практически невъзможно без да бъдат комбинирани с ваучери за достъп до интернет. Групите с установена липса на цифрови умения са тези и без достъп до интернет. Свързването на двете ваучерни схеми би довелo до значително по-голям ефект и допълняемост.

 

3.       По отношение на МСП проектът на НПВУ предвижда редица мерки за стимулиране внедряване и използване на иновативни продукти и цифровизация на бизнеса им. Същевременно липсва стимул за надграждане на услугите за достъп до интернет до скоростите, които ще позволят цифровизиране на процесите на работа.

 

4.       Осигуряването на спонсориран достъп до високоскоростен  интернет има директен ефект върху крайните потребители иводи до преодоляването на  друг много съществен проблем – цифровото разделение.

 

5.       Мярката има средно-срочен ефект – ваучерите могат да обхванат период между 18 и 24 месеца.

 

В допълнение на изложеното обръщаме внимание, че без мярка за стимулиране на търсенето не може да бъде постигната заложената обща цел  „Дял от домакинствата с високоскоростна цифрова свързаност през 2025 г. – 100%”. Така разписана целта е твърде амбициозна и трудно постижима. Ако в проекта на НПВУ се има предвид доближаване до общата европейска цел,  заложена в „Цифровото десетилетие”, то следва текстът да бъде заменен с: „Дял от домакинствата с достъп до високоскоростна цифрова свързаност през 2025 г. – 100%”.

 

Надяваме се, че аргументите на БАККО ще бъдат взети предвид  при оформяне на крайния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост и оставаме на разположение за обсъждане и  консултации.

 

 

 

 

 

 

          Галя Маринова

          Председател на УС

Българска Асоциация на Кабелните и  Комуникационните Оператори

 [1]
Сред членовете на БАККО са най-големите телеком предприятия като А1 България ЕАД, БТК ЕАД, Теленор България ЕАД, Булсатком ЕАД.

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -