Мрежите от 5G са катализатор на социално-икономическото развитие


15.10.2020


БАККО внесе становище в Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към 44-то НС във връзка с разглеждането на гражданска инициатива, свързана с 5G. Заедно с Асоциация Телекомуникации, БАККО изрази категоричната подкрепа за навлизането на новите технологии и тяхното значение за подобряване на качеството на живот.

 

В позицията се казва следното:

 

Мобилните комуникации са познати и използвани от хората вече повече от  25 години. Пределно-допустимите норми за електромагнитните излъчвания на мобилни мрежи са приети с препоръка на Европейската комисия още през 1998 г.У нас препоръките са отразени в Наредба на Министерство на здравеопазването като приетите от България пределно допустими нива са между 45 и 100 пъти по-стриктни от препоръката на ЕК.

 

Всяко ново поколение технологии - от 2G до 5G, води до съществено подобряване качеството на услугите при намаляване на излъчванията.В съобщение на Националния Център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването се посочва, че направените експериментални измервания на стойностите на електромагнитното поле при 5G в отделни страни (включително България) показват намаление на общия интензитет на полето с около 10-20% спрямо досега действащите технологии. 5G-технологията е с практическо използване в Европа вече повече две години. Проведените междувременно медицински изследванията не показаха вредно въздействие върху човешкото здраве. Не са установени такива и при дългогодишните изследвания на предишните технологични генерации.

На 09 октомври 2020 г. Групата по политика в радиочестотния спектър към Европейската комисия - RSPG и Органа на европейските регулатори в комуникациите – BEREC, приеха обща позиция срещу дезинформацията по отношение на 5G, в която се посочва изрично че фиксираните и безжичните мрежи са инфраструктура от съществено значение, особено по време на криза. Доколкото дезинформацията относно електромагнитните излъчвания и 5G може да изиграе ролята на бариера срещу навременноторазгръщане на 5G-мрежите, RSPG and BEREC заявяват, че новите методи за измерване на електро-магнитните полета, представени от Комитета по нейонизиращи лъчения през 2020 г, са научно-обосновани и чрез тяхното приложение защитата на хората е осигурена. Двете организации призовават страните-членки и Европейската комисия да предоставят неутрална, прозрачна и базирана на фактите информация за електро-магнитните лъчения, с която  да отговорят на притесненията на гражданите и да работят за по-доброто разбиране от страна на хората на новите технологии от пето поколение.

Ръстът на икономиката и доходите са само част от бъдещите ползи от 5G, много важно е да говорим и за позитивната промяна в качеството на живота. 5G безжичните мрежи представляват катализатор на социално-икономическото развитие, тъй като ще дадат възможност за нови услуги в образованието, здравеопазването, енергетиката, теле-медицината, транспорта и много други области.Нека вземем само три от основните направления, които качествено ще променят средата на живот:

Дигиталното образованиеCOVID-кризата показа ключовото значение на високоскоростните мрежи за обучението на децата ни. Новите технологии като 5G са решение не само за кризисни моменти, а за еволюция на образованието чрез повишаване на практическите умения посредством виртуална реалност, достъп до специализирани лекции, повишаване на цифровите умения.

Теле-медицинатаПрактическата липса на време-закъснение при предаването на данни е основополагащо за развитието на теле-медицината. Възможността за онлайн-консултации и прегледи, разчитането на данни от свързани устройства в реално време, обучения на лекари през VR-технологии са фактори, които значително ще подобрят качеството и достъпността на медицинските грижи, а оттам и качеството на живота.

Пътната безопасностПрез 1990 г. броят на загиналите при автомобилни инциденти в България е 1567 души, а през 2019 – 628. По данни на Евростат между 2001 и 2017 г. броят на загиналите при катастрофи в ЕС е намалял с 57,5%, като новите технологии в автомобилостроенето са един от основните фактори за това. Очаква се при масовото навлизане на автономните автомобили, направлявани чрез 5G-инфраструктура, броят на жертвите на пътя да намалее с 90%.

Навлизането на 5G ще окаже огромно благотворно влияние върху бизнеса. Предимствата на новата технология – скорост, качество на връзката, минимално време-закъснение, увеличеното количество обмен на информация и поддържането на по-голям брой устройства на определена площ ще помогнат за автоматизирането и оптимизирането на много индустриални процеси.

 

На разположение сме да коментираме всички въпроси, които имате във връзка с петата генерация мрежи и прилагаме кратък списък на официални източници за информация относно 5G.

 

Приложение1: Източници за информация

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ, МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

https://ncpha.government.bg/bg/5gh

 

 
 

 

 


СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Q&A Detail. 5G mobile networks and health

 

 
 

 

 


ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

5G for Europe: An Action Plan {SWD(2016) 306 final}

Effects of 5G wireless communication on human health

Shaping Europe’s digital future. Frequently asked questions. 5G FAQ

EU. 5G Observatory. National 5G plans and strategies.

 

 
 

 

 

 


АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ОПЕРАТОРИ https://www.etno.eu/downloads/reports/5g_and_us_a_european_story.pdf

https://www.etno.eu/downloads/news/ipsos_5g_report_2020.pdf

 

 
 

 

 


ICNIRP (МЕЖДУНАРОДЕН КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА ОТ НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ)

5G. Radiofrequency - RF EMF

 

 
 

 

 


PUBLIC HEALTH ENGLAND - NATIONAL RADIOLOGICAL PROTECTION BOARD 

(Обществено здраве Англия – Национален борд за радиологична защита )

Guidance 5G technologies: radio waves and health

 

 
 

 

 


L’AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES (ANFR) 

(Национална агенция по честотите Франция)
Get ready for 5G

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -